Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op het reserveren van tickets/plaatsen via het internet

Art.1 Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.gentjazz.com en zijn van toepassing op ieder aanbod of iedere overeenkomst die betrekking heeft op de door Gent Jazz verkochte producten of diensten. Een afwijking hierop kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Zelfs bij dergelijke schriftelijke afwijking zullen deze algemene voorwaarden minstens hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn geregeld.

Gent Jazz behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig en raadt u dus aan om op regelmatige basis deze voorwaarden op de website na te gaan op eventuele wijzigingen. Uiteraard zal een eventuele wijziging geen invloed hebben op het product of de dienst die door u werd aangekocht.

Deze algemene voorwaarden dienen tevens te worden samengelezen met i) het bezoekersreglement (link invoegen) (dat bevat de afspraken die van toepassing zijn op het festivalterrein en die u aanvaardt door de aankoop van een ticket) en ii) de bijzondere ticketvoorwaarden .

Art.2 De website staat de klant toe een of meerdere plaatsen van een bepaalde categorie te reserveren gedurende een periode die door Gent Jazz bepaald is, of tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.

Art.3  Alle aanbiedingen en offertes van Gent Jazz, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De producten zoals aangeboden in de webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Bent u een consument? Dan heeft u doorgaans het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, uw bestelling te herroepen. De toepasselijke Europese wetgeving en het Wetboek voor Economisch Recht voorzien echter een uitzondering op dit herroepingsrecht voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Tickets voor concerten of festivals vallen binnen het toepassingsgebied van deze uitzondering. Hieruit volgt dat u bijgevolg geen herroepingsrecht heeft wanneer u dergelijke tickets aankoopt via onze website. Meer informatie omtrent de uitzondering op het herroepingsrecht voor tickets voor concerten of festivals kan u vinden op de website van de FOD Economie of de website van het Europees Centrum voor de Consument.

Art.4 Gent Jazz stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijst zij  elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere plaatsen Dit is een middelenverbintenis. . Gent Jazz is niet en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het feit dat bepaalde spelers tickets van Gent Jazz weten te bemachtigen zonder akkoord van Gent Jazz en die tickets vervolgens duurder doorverkopen. De enige wijze waarop rechtsgeldig een concertticket kan worden bekomen is via www.gentjazz.com.

Art.5 De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is bepaald en betaalbaar in euro en is inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.. De klant dient deze prijs over te maken aan Gent Jazz via de mogelijkheden aangeboden tijdens het online bestellingsproces,

De klant is in elk geval en als enige verantwoordelijk voor de correcte en volledige uitvoering van de betaling en alle andere gegevens  verbonden aan deze aankoop, zoals o.m. mededeling van een emailadres voor verzending van de tickets.

Art.6 Ten laatste binnen de 7 (zeven) werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de klant de plaatsbewijzen ontvangen via een link verstuurd via het door de klant opgegeven emailadres. De klant wordt geacht deze tickets uit te printen en te bewaren als een goede huisvader. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het evenement om toegang te verkrijgen tot het festival.

Art 7. Plaatsbewijzen worden in geen enkel geval terugbetaald , zo ook niet bij annulatie en/of overmacht of verlies

Indien Gent Jazz de levering en/of uitvoering geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan uitvoeren of dient te annuleren op welk moment dan ook omwille van één of meerdere redenen van overmacht, dan kan deze (gehele of gedeeltelijke) niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming haar niet worden toegerekend. Gent Jazz is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Zij zal in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen Gent Jazz in elk geval tijdelijk opgeschort. Indien het feit dat overmacht uitmaakt langer duurt dan één maand, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Onder het begrip 'overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de onderneming zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, onvoorziene tekortkomingen, brand, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de onderneming als bij toeleveringsbedrijven, pandemie, epidemie, overheidsingrijpen, overheidsbevel of overheidsmaatregel, reisverbod, oorlog, vijandelijkheden, terroristische aanslagen of dreiging daartoe, staat van beleg, mobilisatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele leveranciers of geboekte artiesten zijn gevestigd.

Gent Jazz tracht bij elke editie voor elke festivaldag een mooie en kwalitatieve line-up aan te bieden. Deze artiesten worden ruim voorafgaand aan het festival gecontacteerd en geboekt. Niettemin blijft het leven onvoorspelbaar en kunnen er redenen zijn waarom de artiest helaas niet kan performen op de voorziene dag. Dergelijke wijzigingen in de programmatie zijn altijd mogelijk en kunnen geen aanleiding zijn tot een terugbetaling of schadevergoeding.

Art.8. De bijzondere ticketvoorwaarden zullen op elk ticket vermeld worden en luiden:

Dit ticket verleent, mits naleving van het bezoekersreglement en de instructies van de festivalmedewerkers, toegang tot het Festivalterrein van  Gent Jazz aan één persoon, enkel  op de datum vermeld op de voorkant van dit ticket en voor alle optredens die die dag plaatsvinden. Dit ticket moet, samen met het ID van de bezoeker, op elk verzoek van Gent Jazz of haar medewerkers en ingeschakeld beveiligingspersoneel worden getoond. Indien de bezoeker zich niet aan het bezoekersreglement of instructies houdt, kan hem of haar de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. De houder neemt op eigen risico deel aan het evenement waartoe dit ticket toegang geeft en ontheft de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid in geval van incidenten en/of ongevallen. Bij het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker de organisatie de toestemming om beeldmateriaal te maken voor publicatiedoeleinden. Het is verboden om te fotograferen, geluids- of video-opnamen te maken. Dieren zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden. In geval van het vervalsen van toegangskaarten of andere festivalbonnen zal strafklacht worden ingediend. Alle persoonlijke gegevens die bij de aankoop van dit ticket worden verzameld, zijn in overeenstemming met de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR), die van kracht is vanaf  25 mei 2018. Het ticket is alleen geldig met een leesbare barcode of controlestrook. Dit ticket wordt in geen geval teruggenomen, geruild of terugbetaald.

Art.9 Door het reserveren van plaatsen via de website en de gegevens die de klant hierbij overmaakt aan de beheerder en de organisatie, kunnen deze gebruikt worden door de beheerder of de organisatie met als enige doel de klant op de hoogte te stellen van nieuwe evenementen. De klant kan op elk willekeurig moment op eenvoudig verzoek verzaken aan dit voordeel en/of zijn gegevens bekijken en indien gewenst verbeteren. De organisatie verkoopt geen persoonlijke informatie. De organisatie deelt geen persoonlijke informatie met derden.

Gent Jazz leeft haar verplichtingen na zoals die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ('AVG’) en de nationale implementatiewetgeving.  Voor meer informatie over de wijze waarop de onderneming persoonsgegevens verwerkt, verwijst Gent Jazz naar haar privacyverklaring.

Art.10 Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal respecteren. De nieuwe clausule zal vervolgens de clausule die door nietigheid was (of kon worden) aangetast, vervangen.

Art.11 Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen na de vaststelling van het feit dat het voorwerp uitmaakt van de klacht via aangetekend brief gericht te worden aan het adres van de organisatie vermeld in Art. 13 en dient volledig gemotiveerd te zijn en voorzien van alle nodige bewijsstukken. Bij gebrek hieraan behoudt gent Jazz zich het recht voor de klacht niet te behandelen.

Art.12 In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de Rechtbanken van Gent bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Art.13 De organisatie achter deze website en achter Gent Jazz is Greenhouse Talent BV, Lange Violettestraat 293, 9000 Gent België -  BE 0864.597.622 , 09 220 99 45 , info@gentjazz.be.